Afdrukken
 
SITEMAP SEARCH MAILING LIST CONTACTEN FR NL EN     

  

 Aandeelhouderschap 

  
Slotkoers 17/4/2014: 74.83
   

Aandeelhouderschap

Evolutie   ()

Aandeelhouderschap per 31 december 2012   ()

  

Aandeelhouderschap per 31 december 2011   ()

  

Organigram   ()

De bezitspercentages worden berekend op grond van het aantal uitgegeven GBL-aandelen. Het kapitaal van GBL per 31 december 2012 wordt vertegenwoordigd door 161.358.287 aandelen.

Betrekkingen met de aandeelhouders met een overwegend belang   ()

Het aandeelhouderschap van de Vennootschap wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van een controleaandeelhouder, Pargesa Holding S.A. (via haar 100%-dochteronderneming, Pargesa Netherlands B.V.). Pargesa Holding S.A. is een vennootschap naar Zwitsers recht, die zelf wordt gecontroleerd door Parjointco N.V., vennootschap naar Nederlands recht, waarvan het kapitaal, volgens de bepalingen van een in 1990 tussen de twee groepen ondertekende overeenkomst, elk voor de helft, in handen is van de groep Frère-Bourgeois/NPM en de groep Power Corporation du Canada.

 

Deze overeenkomst beoogt het vastleggen en instandhouden van een paritaire vertegenwoordiging van de groepen Power Corporation du Canada en Frère-Bourgeois/NPM in Pargesa Holding S.A., GBL en hun respectievelijke dochterondernemingen.

 

Elke groep heeft zich ertoe verbonden, rechtstreeks noch onrechtstreeks, belangen in deze vennootschappen te verwerven, te behouden of te verkopen en heeft aan de andere groep een aan bepaalde beperkingen onderworpen recht van voorkoop verleend op de aandelen van Pargesa Holding S.A. en GBL in geval van verkoop van deze effecten binnen een periode van vijf jaar na het einde van de overeenkomst.

 

Deze overeenkomst werd in 1996 verlengd en verstrijkt in 2014, als ze niet opnieuw wordt verlengd.

Transparantieverklaringen   ()

U kunt raadplegen en downloanden de laatste informatie betreffende de wetgeving van Openbare Overnameaanbieding en de laatste transparantieverklaring van Pargesa in PDF-formaat.

Om dit document in PDF-formaat te lezen, heeft u het programma Acrobat Reader nodig.

Welke wijzigingen heeft het aandeelhouderschap onlangs ondergaan?   ()

Blijkens twee notariële akten, verleden op 2 en 4 juli 2007, heeft GBL een kapitaalverhoging doorgevoerd. Het betreft een kapitaalverhoging in geld met recht van voorkeur voor een brutobedrag van EUR 1.192 miljoen. Na deze verrichting bedragen het kapitaal van GBL, vertegenwoordigd door 161.358.287 aandelen, en de uitgiftepremies repectievelijk EUR 635,1 miljoen en EUR 3.825,3 miljoen.

 

GBL had eind maart 2006 een kapitaalverhoging aangekondigd die begin april werd uitgeschreven. Met inachtneming van het voorkeurrecht konden de aandeelhouders daarop inschrijven naar rato van één nieuw aandeel voor 15 bestaande aandelen tegen de prijs van EUR 80. Deze emissie werd bijzonder goed onthaald. De bestaande aandeelhouders droegen bij voor 95,2 %, terwijl nieuwe beleggers, door middel van scripts, op de resterende effecten intekenden. De operatie heeft aanleiding gegeven tot de uitgifte van 8,8 miljoen effecten goed voor een bedrag van EUR 709,4 miljoen.

 

In maart 2005 heeft GBL obligaties omruilbaar in GBL-aandelen uitgegeven voor een bedrag van EUR 435 miljoen en die bestemd zijn voor buitenlandse institutionele investeerders.  Deze obligaties mogen omgeruild worden tot 2012 in 5.000.000 GBL-aandelen.

 

Op 26 april 2001 hebben de Buitengewone Algemene Vergaderingen van de aandeelhouders van Groep Brussel Lambert N.V. en van Electrafina, haar 82,8 %-dochter, hun goedkeuring verleend aan de fusie van die beide vennootschappen. Deze verrichting verliep volgens de modaliteiten bepaald in het fusievoorstel dat op 14 maart 2001 ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel van Brussel werd neergelegd. De ruilverhouding werd, na deling in 3 van het Electrafina aandeel, vastgelegd op 5 nieuwe Electrafina aandelen voor 1 maatschappelijk aandeel Groep Brussel Lambert N.V. De gefuseerde vennootschap heeft de naam Groep Brussel Lambert, afgekort GBL, overgenomen.

 

Deze door de financiële gemeenschap en aandeelhouders verwachte toenadering betekent een verdere stap in de vereenvoudiging van het organigram van de groep en moet de leesbaarheid en de doorzichtigheid ervan verder verbeteren.

© 2002 GBL. Waarschuwing